Dobijanje dozvole za gradnju

Kako dobiti gradevinsku dozvolu za montažnu kucu? - Korak 2 – Lokacijska Dozvola Lokacijska dozvola je prvi legalni dokumenat u proceduri uspostavljenoj po Novom zakonu o planiranju i izgradnji za izgradnju legalnog objekta. Dobija se na osnovu idejnog rešenja gradevinskog projekta. Sadrži sve uslove i podatke potrebne za izgradu tehnicke dokumentacije u skladu sa važecim planskim dokumentom. Zahtev za lokacijsku dozvolu Zahtev za lokacijsku dozvolu se predaje u opštini na kojoj se nalazi gradevinska parcela za objekte do 800m² bruto površine. Za vece objekte, zahtev se predaje u Sekretarijatu za urbanizam i gradevinske poslove. Zahtev za lokacijsku dozvolu treba da sadrži: Kopiju plana katastarske parcele na kojoj ce se graditi objekat (montazna kuca) ili urbanisticki projekat overen od strane Sekretarijata za urbanizam i gradevinske poslove. Osnovno je da gradevinska parcela mora da bude formirana da bi se dobila lokacijska dozvola. Bilo da se formira od katastarske parcele ili ne. Ukoliko ne, mora se uraditi urbanisticki projekat. Provera da li se može formirati gradevinska parcela mora se uraditi pre podnošenja zahteva za lokacijsku dozvolu kao što smo objasnili u našem prvom clanku. Izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu. Ovaj izvod možete dobiti iz Republickog geodetskog zavoda (RGA).

Iako ga nismo ukljucili u pripremnu fazu, dobra je ideja dobiti ga unapred. Dokaz o pravu svojine na parceli. Ovaj deo smo objasnili u našem prvom clanku. Idejno rešenje planirane izgradnje Idejno rešenje se sastoji od tekstualnog dela i 4 graficka priloga. Tekstualni deo ukljucuje: tehnicki opis lokacije, karakteristike objekta, opis konstrukcije i fundiranja objekta; opis nacina grejanja i hladenja objekta; opis tehnickog rešenja obezbedenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata; opis namene i tipa objekta. Graficki deo ima 4 priloga koji ukljucuju: situaciono rešenje sa pozicijom i dimenzijama parcele, planirana dispozicija objekta, pozicija susednih parcela i objekata na njima sa kucnim brojevima; karakteristicni izgledi objekta, fasade; preseci objekta; osnove po etažama, osnove krova. Dobijanje lokacijske dozvole Po zakonu (clan 54), nadležna služba treba da obavesti investitora u roku od 8 dana ukoliko zahtev za lokacijsku dozvolu nije kompletan. Ako je zahtev sa kompletnom dokumentacjom u redu, nadležna služba mora izdati lokacijsku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja ili kompletiranja zahteva. Jednom kada dobijete lokacijsku dozvolu, treba da pripremite zahtev za gradevinsku dozvolu koji smo opisali u sledecem koraku. Izgradnja samo sa Lokacijskom Dozvolom Iz razloga što je Novi Zakon o planiranju i izgradnji kreirao veliki zastoj u gradevinskim projektima u Srbiji, objavljeno je od strane Ministra Olivera Dulica da ce, od utorka 5-og aprila, 2010, opštine poceti sa izdavanjem lokacijskih dozvola za sve objekte, ukljucujuci i objekte vece od 800m² bruto površine. Pored toga, za objekte vece od 800m² bruto, investitori ce moci da krenu sa izgradnjom samo sa lokacijskom dozvolom, bez cekanja na gradevinsku dozvolu koju ce obezbediti za vreme trajanja izgradnje. preuzeto sa sajta beodom.com

JoomShaper

Main Menu